L'Equip

Format exclusivament per estudiants universitaris amb talent i il·lusió per l'enginyeria i el motorsport.

Departaments

Team Leader & Technical Leader

Quim Segura Salvador
Pau Ortega Gómez

Aerodinàmica

Álvaro Pay Lozano

En el departament d’aerodinàmica s’encarreguen del disseny i la fabricació del paquet aerodinàmic complet del vehicle, format per un aleró davanter, alerons laterals, difusor i aleró posterior.

El disseny aerodinàmic es realitza mitjançant simulacions CFD per tal d’assolir els principals objectius del departament: maximitzar la càrrega aerodinàmica del vehicle per millorar el pas per corba i reduir la resistència aerodinàmica per obtenir una millor acceleració i velocitat.

Finalment, el departament d’aerodinàmica és l’encarregat del disseny del sistema de refrigeració del vehicle. Els ventiladors estan situats estratègicament per accelerar el flux d’aire i augmentar la càrrega aerodinàmica.

Gerard Morales Riera
Albert Ramada Serrano
Jordi Vàzquez i Mas
Guillem Gutiérrez
Alberto Simón Félix
Pablo Navarro Gorgojo

Xassís i Ergonomia

Pau Ortega Gómez​

Dins del departament de frame s’encarreguen del disseny i fabricació del xassís monocasc dels nostres monoplaces, compost per fibra de carboni i panell d’abella d’alumini en una estructura tipus sandvitx.

Per tal d’assegurar la rigidesa del xassís monocasc, realitzen diferents simulacions estructurals així com assajos mecànics dels diferents laminats que componen el vehicle per tal d’obtenir una correlació amb els laminats finals.

El departament de xassís també s’encarrega de l’ergonomia del pilot i el vehicle, dissenyant el seient de fibres naturals, volant i pedals, per tal de permetre el màxim confort del pilot.

Jofre Panisello Sebastià
Marc Pontanilla Garcia
Raquel Wamp Laborda
Sergi Cuadras Martinez

Dinàmica

Álvaro Pay Lozano

El departament de dinàmica s’encarrega de la interacció pilot-vehicle, desenvolupant un model de pneumàtic no només per portar-lo al límit tant en estacionari com en transitori, sinó per estimar les forces del vehicle i correlacionar les dades de pista.

Amb l’ajuda d’aquest model, dissenyen i fabriquen la suspensió del vehicle, formada per: barres estabilitzadores, molles i amortidors. Aquests són exclusivament dissenyats per extreure el màxim potencial del pneumàtic en cada fase de la corba, tenint en compte les característiques del vehicle i el Torque Vectoring.

Finalment, s’encarreguen de la posada a punt del vehicle abans de cada prova dinàmica, analitzant les dades recollides per permetre al vehicle i al pilot maximitzar el seu rendiment a pista.

Laia Castellet Sánchez
Jordi San Andrés Salvador
Martí Ferran Gonzales

Tren de potència

Marc Mirambell Giralt

El departament de powertrain és el responsable del tren de potència, encarregat de donar tracció al monoplaça gràcies al concepte four-wheel drive, és a dir, un motor a cada roda controlat independentment. Aquest concepte, juntament amb el Torque Vectoring, permeten als nostres vehicles assolir velocitats de pas per corba superiors.

Alhora, el departament també s’encarrega del disseny i fabricació del paquet de bateries d’alt voltatge, sistema que emmagatzema tota l’energia elèctrica necessària per propulsar el vehicle. Per optimitzar el disseny, es realitzen tests amb diferents tipus de cel·les utilitzades dins de l’àmbit de l’automoció elèctrica a escala mundial.

Finalment, per poder alimentar als motors d’alta densitat de potència que utilitzen els nostres vehicles es realitza l’estudi d’inversors de corrent capaços de convertir el corrent continu del paquet de bateries en corrent altern trifàsic.

Eric Navarro Pont
Arnau Gòdia Sangrà
Alfonso García Calbó
Pol Bolós de Paz

Electrònica

Oriol Contreras Pérez

El departament d’electrònica s’encarrega de dissenyar el 100% de l’electrònica dels nostres monoplaces.

L’electrònica del vehicle comprèn el Balance Management System o BMS, que equilibra el voltatge de totes les cel·les per optimitzar el rendiment del paquet de bateries, els sistemes de seguretat de la línia de vida, la lectura de tots els sensors del cotxe i la comunicació entre la centraleta i cada una de les parts del cotxe mitjançant CAN.

El departament també dissenya i fabrica tot el cablejat tant d’alimentacions de baix voltatge com els cables de comunicació amb la centraleta. 

Una altra de les tasques que duen a terme és el disseny del Torque Vectoring. Es tracta d’un algorisme d’alt rendiment que distribueix el parell adientment a cada roda permetent al vehicle assolir velocitats de pas per corba superiors.

Amanda Fernández Pimenta
Raúl Castarnado
Nicolau Metidieri Mañas

Conducció Autònoma

Jan-Marc Vicens Sancho

El departament de Driverless s’encarrega de transformar l’ecoRD en un cotxe 100% autònom i es divideix en tres subdepartaments.

A partir de les dades proporcionades pels sensors de visió, el LiDAR i les càmeres, el subdepartament de percepció s’encarrega de desenvolupar els codis, entre ells, una xarxa neuronal, per obtenir una visió de l’entorn del vehicle.

Des d’estimació, es fa ús d’aquesta visió de l’entorn per tal de crear el mapa de cons a temps real. L’SLAM és algorisme encarregat d’aquesta funció. A més a més, el desenvolupament d’un estimador d’estats és crucial per saber els paràmetres del vehicle i permetre una millor estimació i control del vehicle.

Finalment, el subdepartament de control fa ús de la informació rebuda des d’estimació i percepció per tal de generar les consignes de parell en roda i angle de volant òptimes.

Izan Leal García
Miguel López Cuesta
Víctor Escribano García
Pau Climent Salazar
Ángela Rodríguez-Izquierdo Gallardo

Departament de Màrqueting

Sergi Cuadras Martinez

El departament de marketing té com a principal tasca aconseguir els recursos necessaris per poder dur a terme el disseny i fabricació de cada un dels monoplaces de l’equip. Per altra banda, s’encarrega de la imatge pública de l’equip i de la seva repercussió. 

Es desenvolupen diferents tasques com gestionar les xarxes socials, amb les que es capta l’atenció de diferents públics: ja sigui pels nous membres per les pròximes temporades, com per les noves empreses que vulguin col·laborar amb l’equip. A més de les xarxes, es contacta amb diferents fires i esdeveniments tecnològics per exposar el projecte a un públic més específic. 

A més, en aquest departament també hi podem trobar els membres encarregats de les ajudes, del disseny gràfic i del manteniment de la pàgina web de l’equip, i també del Business Plan durant les competicions.

Hèctor Górriz Morales

Departament de Logística

Marc Mirambell Giralt

Els membres del departament de logística s’encarreguen de l’organització de l’equip i de la gestió dels espais de treball, és a dir, el taller o els espais a la universitat per assegurar que es trobin en condicions òptimes per a treballar.

A més, el departament és responsable de tots els moviments de persones i objectes al llarg de la temporada, tant sigui per assistir a fires o esdeveniments o pel viatge fins a les competicions.

Un bon exemple de la feina del departament pot ser a l’època de competicions, on s’ha de tenir en compte des del transport per anar als circuits, fins a tenir al dia la documentació dels membres, gestionar tot el material per poder competir i l’organització de les tasques de tots els membres de l’equip per a una correcta coordinació.

Departament de Comptabilitat

Quim Segura Salvador

El departament d’accounting s’encarrega de la comptabilitat de l’equip, ja sigui portant un recompte actualitzat de les dades o preveient tots aquells moments de la temporada on serà necessari una quantitat de recursos o una altra.  A més són els encarregats de la comptabilitat de l’associació i els temes legals que hi van relacionats.

Un exemple de la feina que es realitza en aquest departament és el control de les fluctuacions dels recursos econòmics i quadrar-ho tot per a poder mantenir-los al llarg de la temporada. També són els encarregats de preparar el Cost Event durant les competicions.